Une lettre à ma mère: manman ou sanble tèt koupe ak yon powèm damou


Tipoupouloup mwen,

Pou jounnen fèt ou sa , mwen pa kwè mwen t ap janm jwenn fòs ak kouraj kite jou sa janbe latèt labrindiswa san mwen pa ekri ou yon ti moso lèt kenn anmore sou latè beni poko janm sizle nan rèv. Tankou ou konnen li: plis zegwi mwa me pran chante anndan kokolòs tèt mwen , se plis bonnanj mwen anvi bobo kuis kouraj ou. Pyout pyout ! Epitou tank m ap panse ak ou se tank m ap renmen w plis pase m . Chak jou ki louvri nan pla men ladestine !

Tipoupouloup mwen, mwen anvi ekri ou nan lèt sa a tout sansasyon mo damou ki abite nan kè mwen pou ou, anplis tou mwen anvi desinen ak men goch mwen tout kalite rèv ki batize lespri mwen chak lè lannwit nwaye nan wonn je mwen. Jodi a si ou wè chak grenn mo nan paj lèt mwen sa a genyen yon ti koulè bonè k ap defile do pou do sou kò yo se paske prezans souri ou ban mwen souf pou mwen leve lank plim mwen prè dousè melodi lavi, e depilè sa a tandrès souri ou pa sipann klere tout patikil ki anndan vant mwen ankè. Anplis m ap fè ou konnen tou se chandèl souri ou ki sèvi m pòt vwa lajwa anba move tan lavi anmenmtan se li menm tou ki sèvi jou mwen yo kolòn vètebral tou. Anverite lè ou souri se tankou yon mèvèy ki pi klere pi sedwizan pase solèy Bondye . Pou jodi a mwen pran tout tan pou di ou yon bèl mèsi paske nan jou dezè mwen yo se prezans ou ki toujou sèvi m lonbray lè sezon sovaj anvi grizonnen mezi tèt mòn ki nan mwen. Aklè , mwen pran tout tan pou m di ou yon bèl mèsi ankò achak fwa m sonje se dlo kò kouraj ou ki konn sèvi rèv mwen yo sous dlo.

Tipoupouloup mwen , pou jounnen fèt ou sa mwen pa konn ki kantite bonbon cho pou mwen ta fè pòch van an kado. Kòmkidirè pou li ta kouwonnen ou kouwè yon ti kap an kè nan sezon vandredisen. Mwen gen lenpresyon tout reyon limyè ki genyen anvi sanble avèk souri ou . Anpitou se tandrès souri ou ki fè mwen konprann tan an gen de branch paradi : youn anwo nan syèl la kote Bondye sere zetwal li yo, lòt la a abite nan tranch souri ou kote bonnanj mwen fè ladesant rive maten midi o swa .Tout flè ki pouse pa bò isit pote etikèt non ou pou ka ranmase frechè sansasyon lavi genyen anba lanng li. Anverite bèl ti manman cheri mwen se pou rezon sa limyè souf ou abiye letènite delatètopye cheri.

Tipoupouloup mwen , pou jounnen fèt ou sa a ankò mwen swete tout sa je ou gade tounnen : yon grap flè choublak, yon grap fèy melis , yon grap fèy sitwonèl, ak yon grap fèy mant pou anbonmen jwisans lavi ou chak jou ki jou nan pla men tan an. Epi mwen swete ou ankò pou tout sa dwèt ou yo manyen tounen yon kanaval branch bwa gaya, yon kanaval palèt fèy figye nan lanvè kou landwat y a va sèvi ou repozwa achak sezon yo vin sovaj nan men ou. Epitou m swete pou pousyè pye ou tounnen poud cham letènite .

Pandan jounen fèt ou sa ankò , mwen swete ou leve fanm ou byen wo pou abiye brav ou menmjan ou konn abitye bat tenèb lè movezè grangou konn anvi noye kè m chak jou ki leve nan de pla men m . Anfèt mwen konseye ou ranmase fòs ak enèji ou yo pou ou kontinye konbat movezè lavi pou mwen ak ou cheri . Aklè , mwen vle ou konnen se ak très cheve ou yo fè kòn pou bèf. Kidonk leve kran ou wo pi wo pase limit syèl la pou ou pa kite tan an manje lespwa ou nan fèy bannann , fanm!

Nanpwen van ki pa fè tizè pou frechè bote , ki dirè pou mwen ki se fwi zantray ou . Alenstan prezan m prete tout kalte zengredyan imajinasyon atis penn, tout fòmil bote ki kreye Lasitadèl Laferyè, Basen Zim, Gwòt Marijàn, Fò Jak , etandòt ankò. Jouk pou lèt mwen sa sanble tipikmam avè w tankou de tak dlo k ap kalewès sou yon palèt fèy bwa siwèl . Anpi malgre tout chèlbètis plim mwen kopye nan imajinasyon powèt sireyalis yo, anverite pyès mo mwen yo pa sa rive dekri pwezi ak mizik ki nan langay kò w ni dekri pisans santiman m ki nan wonn kè mwen pou ou. Ayayay manman mwen! Lè w ap mache ou sanble tèt koupe ak yon powèm damou k ap pwomennen do touni nan van an. Se nan mak pye w pousyè latè benyen plis w ap mache se plis lespwa pouse . Kote ou pile tout reyon limyè lib, tout sezon vin vèt, tout flè woz anvi vin bo pye w. Cheri se nan pousyè pye w m aprann nyaj se makiyaj tan se ladan tou m aprann tout kalte koulè bonè : yon koulè lavi , yon koulè lespwa. Ou pa ta kwè sa! Kras pye w se angrè cheri .

Ti poupouloup mwen, m ap fè ou konnen lanmou m pou ou pa gen okenn defo w a t a di yon gwoup wòch galèt vag lanmè fin bobo ! Achak fwa plant santi bon yo pote lodè kò ou ale nan van an kòm pwovizyon pou sans mwen yo, mwen santi m ozanj tankou yon granpanpan jouk mwen santi yon ti frechè sansasyon paradi anbrase tout depatman ki sou kò m. Ti manman cheri mwen , menmsi tout fwa Jezi ta deside retounen sou latè , m ap fè ou konnen m p ap janm bouke adore tanp kò ou tankou lè ti zwazo devan glas . Depi m jwenn souf ou pou lave peche m yo , zafè pou lanfè ti Jezi ! Nan paj lèt mwen sa si ou wè mwen dezabiye kè mwen ak tout santiman ki ladan se paske mwen santi se sèl fason pou mwen fè ou konnen nan ki dimansyon lanmou mwen renmen ou sòti nan tèt rive nan pye. Ou pa ta kwè mwen ti cheri! Mwen renmen ou jouk nan fondas kalite ou yo rive nan rasin defo ou yo .

Ti chètout mwen, mwen vle ou konnen lanmou mwen genyen pou ou p ap janmè chanje katye menmsi dezagreman lavi ta vle toupiziye wonn kè m nan tout jwenti nan kò l . Ti cheri sonje m renmen ou lanvè kou landwat , kote m pase m ap toujou renmen ou alafoli, nan bon tan kou move tan m ap toujou bat bravo pou bote ou , souri ou tankou lè solèy ap kouche dèyè yon ti touf nyaj tou fre. Menmke apokalis ta fè nich sou kò m sèlman se nan pye lonbray ou m ap vin mouri paske lè mwen bò kote w mouri bèl . Ou pa ta kwè sa cheri! Pou janm renmen ou mwen prè pou m likide yon zing nan souf mwen anplis rebati yon dezyèm syèl pi klere pi chèlbè pase yon ti ponyen limyè koukouy k ap kalewès nan mitan kè vil pòtoprens. Mwen vle ou konnen ankò , mwen pa bezwen kouchdè ni branch limyè pou m respire ankò. Kidonk mwen vin aprann viv san yo toukòm timoun nan lari yo aprann viv san dra, san rèv. Aprezan se orezon prezans ou ki tounen m bwat oksijèn .Ou pa ta kwè sa ti cheri! Epi m kwè se rezon sa ki fè sans mwen yo ap priye ou an gras pou ou souri pi dri pi fon pou yo kab respire pi dri pi chèlbè.

Mwen pa jwenn ni kijan ki kouman pou m fini dènye paj lèt mwen sa a , men m sèten tout sa mwen anvi di ou se pran santiman mwen genyen pou ou yo tanpri bobo yo jouk nan fonnanm kè yo anmenmtan fè yo sèvi ou frechè pou lonbray ou achak lè zegwi revèy anvi dezakòde nan bra w . Mwen vle fè ou konnen ankò lanmou m gen pou ou se pi bèl paj fondèt dousè pou timoun aprann reve je klè plezi ki gen nan chak koulè lakansyèl. Anfèt, mwen pa jwenn mo nan vwa m ankò pou m kab fè w santi nan ki vitès kè mwen ap bat tanbou pou ou sèlman ti cheri . Mwen sèten m pa t ap janmè fini dènye paj lèt mwen sa a san mwen pa fè aprann lèz souri ou se pi bèl reyon limyè linivè genyen kòm dekorasyon pou lavi.

Tipoupoupouloup mwen, anvan m di ou orevwa, mwen anvi mete tout limyè zetwal nan cheve ou yo tankou kolye kouwòn anmenmtan m anvi chante pou ou tankou lè Wosinyòl ap chante pou kowosòl jouk vwa mwen rive ranmase tout bèl nòt mizik bonè genyen nan galata l. Alafen pou jounnen fèt ou sa a, mwen anvi danse tout bèl nòt mizik klasik Moza, Aydenn , Bitovenn konpoze pou selebre lavi . Alaverite mwen anvi danse pou ou tankou lè ti zwazo ap danse pou grenn figye anba yon ti solèy tou cho konsa m a va rive pentire jou fèt ou sa a. Achak jès achak pa ! Anvan lannwit sonnen dingdendong mwen vle ou konnen pou yon dènye fwa ankò se sou ou sèlman rèv mwen yo apiye ti cheri. Chak jou ki louvri nan pla men ladestine .
Bòn fèt manman cheri m, sonje kè m renmen w plis pase m.


Mendiny Joseph
L'Art-Rime

Concours
 2021-05-22 | 498

2233 Vue

Partager sur :

Laisser un commentaire

Celine Joachim

Bèl tèks

Le 15/09/2021 à 17:22:06

Strong-lyn

Respect pou u

Le 01/06/2021 à 04:06:43

Lavilette

Je vous souhaite le meilleur, bonne continuité frère

Le 01/06/2021 à 02:46:01

Lina

Bèl madanm kenbe la pa lague

Le 31/05/2021 à 03:50:14

Eunice Brumaire

Kenbe la!

Le 31/05/2021 à 03:44:50

Ana

Bonne continuité, frère !

Le 31/05/2021 à 01:27:47

Ana

Bonne continuité, frère !

Le 31/05/2021 à 01:27:23

Wilguens Pierre Boumba

Respè

Le 30/05/2021 à 23:28:26

Lyli

Tres beau texte

Le 30/05/2021 à 23:28:12

Ludnie

Jolie!

Le 30/05/2021 à 22:54:34

Kenley

Incroyable

Le 30/05/2021 à 22:43:52

Rose -Danie PIERRE

Ke lanmou toujou renye nan kèn.

Le 30/05/2021 à 22:39:07

Mimine

Bravo bon travail l'ami

Le 30/05/2021 à 22:39:06

Vanessa HECTOR

Très beau texte. Mes compliments!!!

Le 30/05/2021 à 22:36:32

dorvilice Emmanuela

bon travay zanmi

Le 30/05/2021 à 22:35:09

Berlineda Mathurin

Bravo c'est extraordinaire cet texte????????????????

Le 30/05/2021 à 21:24:39

Berlineda Mathurin

Bravo c'est extraordinaire cet texte????????????????

Le 30/05/2021 à 21:24:28

Wesner

Se wololoy. Ochan pou ou.

Le 30/05/2021 à 20:53:57

Wesner

Se wololoy. Ochan pou ou.

Le 30/05/2021 à 20:53:46

Dine

Wow!!!

Le 30/05/2021 à 20:25:24

Pouchon

Bravo . bèl tèks . m renmen chwa mo yo

Le 30/05/2021 à 19:39:24

Roseline

félicitations mon ami

Le 30/05/2021 à 19:14:52

Roseline

félicitations mon ami

Le 30/05/2021 à 19:14:50

meryem

Bon travail

Le 30/05/2021 à 17:55:21

Carla joseph joseph

Outj ekri bel teks e sa se youn pami sam renmen yo bon travay epi nap vanse pou pi douvan

Le 30/05/2021 à 17:53:04

Taffa

????????????tchenbe rèd pa moli

Le 30/05/2021 à 17:06:49

Louissaint Ange Milca

Bravo l'art Rime Mendy

Le 30/05/2021 à 16:59:18

Suselyne

Felicitations

Le 30/05/2021 à 16:45:06

Nahomie

Très beau travail bravo

Le 30/05/2021 à 16:39:26

Francia Altidor

Bon travail

Le 30/05/2021 à 16:19:17

Francia Altidor

Bon travail

Le 30/05/2021 à 16:18:52

Francia Altidor

Bon travail

Le 30/05/2021 à 16:18:51

Francia Altidor

Bon travail

Le 30/05/2021 à 16:18:40

Francia Altidor

Bon travail

Le 30/05/2021 à 16:17:00

Francia Altidor

Bon travail

Le 30/05/2021 à 16:16:56

Constant pierre richard

Sa move bro

Le 30/05/2021 à 15:54:52

Pierre Daphney

Bravo ..

Le 30/05/2021 à 15:52:39

Monique david

Felicitation

Le 30/05/2021 à 15:35:07

Rebeca

Bravo"'
Se yon bèl text,bèl travay!

Le 30/05/2021 à 15:33:06

Merline

Je te félicite

Le 30/05/2021 à 15:09:44

Lucresthama Ceran

Waw waw waw mon Dieu text lan vreman bel felicitation b

Le 30/05/2021 à 15:03:38

La belle Biyou

Felisitasyon ou fè anpil jès avèk lanmou ou gens nan kèw pou manmi w

Le 30/05/2021 à 14:59:55

La belle Biyou

Text the frame

Le 30/05/2021 à 14:58:46

Emmanuel

Mwen felisite'w frem sa travèse'm

Le 30/05/2021 à 14:54:13

Steph

Bravo????????????

Le 30/05/2021 à 14:49:49

Daphnie

L'art_Rime bon bgy bro.bòn fèt a manmanw

Le 30/05/2021 à 14:43:46

L'art_RimeBon bgy Bro

L'art_Rime bon bgy bro.bòn fèt a manmanw

Le 30/05/2021 à 14:41:50

Jean Louis Francesca

Bravo ????

Le 30/05/2021 à 14:33:57

Jean Louis Francesca

Bravo ????

Le 30/05/2021 à 14:33:40

Milda

Bon travay!
Siksè.

Le 30/05/2021 à 14:15:53

Fabiola

????

Le 30/05/2021 à 14:04:39

Widmanie

Bon travail

Le 30/05/2021 à 13:49:12

Jean Charles Marie Evena

Félicitations cher

Le 30/05/2021 à 13:46:50

Marie Esthere Coquillon

Bon bagay,felisitasyon

Le 30/05/2021 à 13:15:06

Sherley Medelus

Très beau texte

Le 30/05/2021 à 12:56:40

Sherley Medelus

Très beau texte

Le 30/05/2021 à 12:56:39

Jenny Dorcil

tres belle texte,texted, te felicite bon bagay

Le 30/05/2021 à 12:29:16

Liza

Mes compliments

Le 30/05/2021 à 11:18:04

FAïka Lamour

Mw renmen texte la kenbe la fanmi

Le 30/05/2021 à 03:20:45

Nathalie

Mwen felisite'w L'art Rime se yon trè bèl tex.. M ému franchemen chak gren pawòl ou ekri se dife.. M Baw randevou nan somè a.. Bravo champion

Le 30/05/2021 à 03:11:04

Dieunika Beauvoir

Bonne fête à tout manman mwen renmen nou tout ????????????????????????

Le 30/05/2021 à 02:40:32

Danielle venalus

Congratulations l art Rime kontinye konsa ou gen talent pa abandonné jou paw la gen poul rive persévère bravo

Le 30/05/2021 à 02:27:24

Paola NOEL

Bravo

Le 30/05/2021 à 02:13:00

Gabeau Reediah

Bon bagay, m felisitew

Le 30/05/2021 à 02:00:15

Samuel Moussignac

Bon Travay!!!! l'Art-Rime

Le 30/05/2021 à 01:32:36

Nickybelkreyol

Bon travay ti poupouloup

Le 30/05/2021 à 01:25:51

Noel Daphney

Bon bagay félicitations

Le 30/05/2021 à 01:10:57

Wodja

Se wololoy

Le 30/05/2021 à 01:02:30

Mme Bosier

Bon Bagay

Le 30/05/2021 à 00:57:53

Legagneur Frantz

Très belle félicitation brother

Le 30/05/2021 à 00:54:29

Jacques Julmice

L’Art-Rime, konpliman. Se on trè bèl tèks. M santi lanmou w gen pou manman w, ou onore manman w san rezèv. S on lanmou total kapital. M renmen jan tipoupouloup grandi jistan l rive tipoupoupouloup nan fen tèks la. Li fè m sonje manman pa m ki rele mwen a tout pitit li yo tichouchou. Èske se konsa manman w te konn rele w epi kounyè a ou vin rele l konsa tou?

Le 30/05/2021 à 00:39:27

Kerla JC

Felicitations
C emouvant????????????

Le 30/05/2021 à 00:34:12

Joane bejean

Bon travail.

Le 30/05/2021 à 00:30:14

Jamesly JOSEPH

Bon bagay l'art rime

Le 30/05/2021 à 00:19:12

Midou

Bon travay ????????

Le 30/05/2021 à 00:16:02

Lodain lourdine

Très beau texte

Le 30/05/2021 à 00:12:10

LTMR

Bon travail!!!!!

Le 30/05/2021 à 00:11:20

LTMR

Bon travail!!!!!

Le 30/05/2021 à 00:11:17

Mathieu Barbara

Felisitasyon Joseph, Kenbe la brother.

Le 29/05/2021 à 23:56:40

Marianie simon????❤

Tre byn manma nou merite tout sak bon sou late pa gen hayen sou vi sa ki plus epotan k manma
Bal lov ????❤❤❤❤❤

Le 29/05/2021 à 23:52:49

Lazar Nayou

Félicitation Joseph
C'est un beau texte,ça vient du coeur, certainement c'est toi le gagnant je n'en doute pas

Le 29/05/2021 à 23:50:01

Lubin Dulane

Bon travay

Le 29/05/2021 à 23:35:24

Guillaume Christelle

tres beau texte ,bon travail a toi mon frere

Le 29/05/2021 à 23:30:48

Chachou Durose

Très beau texte
L'Art-Rime

Le 29/05/2021 à 23:22:15

Fabie Aristilde

Très beau texte

Le 29/05/2021 à 23:15:17

Stéphanie Sandina Larochelle

J’aime bon travail

Le 29/05/2021 à 22:55:16

Marie lynn Pierre

Kembe la

Le 29/05/2021 à 22:50:51

kirah Fils-aimé

Bon texte. Mwen votew. N'ap vanse

Le 29/05/2021 à 22:31:20

kirah Fils-aimé

Bon texte. Mwen votew. N'ap vanse

Le 29/05/2021 à 22:31:19

Kaddijha

Wawww son bèl omaj a manmanw

Le 29/05/2021 à 22:07:59

Jean-Pierre Winnie

Félicitations????!
Super !

Le 29/05/2021 à 21:09:23

Petrova Mendosa laurent

That’s nice ❤️????????

Le 29/05/2021 à 20:36:34

Géromine

Félicitations!

Le 29/05/2021 à 20:31:20

Michelet Myrtil

Je veux que tu sois gagnant mon ami Joseph

Le 29/05/2021 à 19:28:54

Taffa

Waouwww très beau texte!

Le 29/05/2021 à 19:15:13

Lesly SUCCÈS

Bèl omaj.

Le 29/05/2021 à 18:34:49

Miriame

???????????????????????? ????????????????????????

Le 29/05/2021 à 17:59:54

Zéphirin Natacha

Felisitasyon Mendiny! Anpil pwezi.
Teks la gen nanm. Kenbe la.

Le 29/05/2021 à 17:59:54

Mackendy

Sa bon du freo

Le 29/05/2021 à 17:34:24

Cesar fritz Myrtha

Félicitations très cher.... Très beau texte.

Le 29/05/2021 à 17:32:23

Victoria Marc

Félicitation et bonne continuation, tu m'inspires

Le 29/05/2021 à 17:30:51

Un Pierre Alexandra

Yon tels ki gen nanm, yon bout ochane pou ou. Pawòl yo sòti nan nan nan kèw. Konpliman

Le 29/05/2021 à 17:26:12

Daniel Stanley

Du bon boulot continue mon frère

Le 29/05/2021 à 17:22:43

Dorine Gabriel

Bon travail

Le 29/05/2021 à 17:17:00

Flore

Bon Travay!

Le 29/05/2021 à 16:55:22

Flore

Bon travay????????????????????????????????????????????????

Le 29/05/2021 à 16:54:33

Good job man

Good job

Le 29/05/2021 à 16:54:04

Bourgeau fabiola

Bon bagay good job !!!!!!
Felicitation

Le 29/05/2021 à 16:44:34

Stéphanie Barthelmy

Très beau texte Mendiny????

Le 29/05/2021 à 16:34:07

Baptiste Dostoïevsky

Jis emouvan

Le 29/05/2021 à 16:29:34

Frantz Scheldine Siméon

Très beau texte ! Bon travail !

Le 29/05/2021 à 16:23:24

Querida Louis

Un si beau texte!good job

Le 29/05/2021 à 16:13:40

Louna charles

Belle text felicitations mon amie

Le 29/05/2021 à 16:11:57

Fritzna Joseph

Bravo

Le 29/05/2021 à 15:21:08

Prusse Andy CELESTN

Très beau texte Mendiny J. Comme toujours tu peints le monde avec les mots.

Le 29/05/2021 à 15:19:09

Mimétik nèg

Yon tèks ki chaje ak nan an..

Le 29/05/2021 à 15:11:57

Manaïca jean

Waww bravo

Le 29/05/2021 à 15:07:43

Edou

????wawwww mw rennen parol yo

Le 29/05/2021 à 15:00:14

Alissa Faroh

Belle texte félicitations

Le 29/05/2021 à 14:53:32

Ednerline

Mes félicitations

Le 29/05/2021 à 13:29:35

Jeantine Sandra Darley

Félicitations, bon travail

Le 29/05/2021 à 11:37:06

Clarijames

Bon bgay sa move

Le 29/05/2021 à 11:07:21

Jephthe Sem Sanon

Bel grenn teks

Le 29/05/2021 à 09:50:55

Rich Richardson

Sa just bon Mendiny frèm

Le 29/05/2021 à 05:16:58

Johnson

Felicitation MendinyJoseph

Le 29/05/2021 à 04:39:53

Emmanuella Raymond

Bravo bro????????????

Le 29/05/2021 à 03:42:43

Charles John Kerby

Très bien
????????✌️

Le 29/05/2021 à 03:16:08

Anna Maria Annie-Michecar Celestin

Mes félicitations ????

Le 29/05/2021 à 02:51:08

Ornéus

Tèks la entèresan wi...

Le 29/05/2021 à 02:45:50

MERILUS Daphney

Cette lettre est vraiment impressionnante! Toutes mes félicitations cher!

Bon travail!

Le 29/05/2021 à 02:35:00

leblanc

Nice bigo

Le 29/05/2021 à 02:31:37

Eva Vara

Bravo !!!
Mwen renmen tèks la.

Le 29/05/2021 à 02:31:17

Penn Yserve

Super !!

Le 29/05/2021 à 02:26:09

Eva Vara

Bravo !!!!!!!!
Mwen renmen tèks la

Le 29/05/2021 à 02:25:41

Lafleur johnny pitt

Bon bagay patnem kontinye knsa

Le 29/05/2021 à 02:18:53

Lafleur johnny pitt

Bon bagay patnem kontinye knsa

Le 29/05/2021 à 02:18:51

Lafleur johnny pitt

Bon bagay patnem kontinye knsa

Le 29/05/2021 à 02:18:42

Souverain Anne Djinkha Flore

Ampil bravo pou ou zantray Mwen kembe la

Le 28/05/2021 à 22:34:17

Katiana

Très bien.

Le 28/05/2021 à 20:42:54

Ghislaine Estegene

Bon bagay

Le 28/05/2021 à 19:39:27

Aïsha jean

Bravo????????????????????

Le 28/05/2021 à 19:31:19

Rejouis peterson

Anpil love avk tout moun ki gen respè pou manman yo, c yon jès de bénédiction pou yo tout , joyeux anniversaire avèk tout manman

Le 28/05/2021 à 19:23:51

ANDRE FOUAD.

TRES BEAU TEXTE COMPLIMENTS A L'AUTEUR.

Le 28/05/2021 à 18:47:18

Paillant Marie. Ange

Bravo

Le 28/05/2021 à 18:42:24

Paillant Marie. Ange

Bravo

Le 28/05/2021 à 18:42:24

Paillant Marie. Ange

Bravo

Le 28/05/2021 à 18:34:42

Paillant Marie. Ange

Bravo

Le 28/05/2021 à 18:34:11

Paillant Marie. Ange

Bravo

Le 28/05/2021 à 18:34:10

Paillant marie_ange

Bravo

Le 28/05/2021 à 18:29:16

Deborah

Waw

Le 28/05/2021 à 17:58:50

Lee

????????????????

Le 28/05/2021 à 17:34:50

Lenciana paul

Oh waw

Le 28/05/2021 à 17:06:54

Jean Louis Francesca

Bravo

Le 28/05/2021 à 17:06:38

Sterling Rose Mirielle

Félicitation.

Le 28/05/2021 à 17:02:27

Lude Mary

Ti poupoupouloup mwen swete tout je ou gade tounen yon grap flè choublak! I like it????

Le 28/05/2021 à 16:04:20

Estiverne

Bon travay

Le 28/05/2021 à 15:34:32

Dorestal pierre ruben(La fimen noir)

Waww u pran tan w ap mastibe plim u puw fel vye su yon fey blan jis puw mntre yn bel kreyati kijnw rnmnl red bro

Le 28/05/2021 à 14:15:21

Denis Veillard

Validé

Le 28/05/2021 à 09:31:18

Jean Val Alexis

Kout plim sa byen tonbe sou konn se lè l te konn jwe football...kanpe devan kan, tann boul pou fè gòl itil.

Le 28/05/2021 à 02:10:51

Manou Nerisier

Bravo mn ami

Le 28/05/2021 à 02:09:41

Jean Val Alexis

Kout plim sa byen tonbe sou konn se lè l te konn jwe football...kanpe devan kan, tann boul pou fè gòl itil????????????????????.

Le 28/05/2021 à 02:09:25

Jenny-flore Prud'homme

Pito nou gen 10 manman nou pa gen yon papa! Bel grenn teks ki rezime tout sa yon manman ye! Kenbe la dear good job!!!

Le 28/05/2021 à 01:34:42

Judyn

Nice

Le 28/05/2021 à 00:18:47

Islande Ladouceur

C est parfait
Profite byen de chak moman ou gen nan vi sa ak manman nou bal lanmou e montre li lanmou nou,,,, congrat my friend

Le 28/05/2021 à 00:18:34

Sem Registre

Felisitasyon zanmi m kenbe la !

Le 27/05/2021 à 23:45:57

Lovemie

Bon travay!

Le 27/05/2021 à 23:29:15

Atis

Bon travay

Le 27/05/2021 à 22:53:03

Djennica alcina

Hmmmm très bien très cher toute mes Félicitations

Le 27/05/2021 à 22:51:48

Kettia Denescar

Très beau texte! Bravo

Le 27/05/2021 à 22:37:19

Cidglene CEA

Yon bèl tèks bravo????????????

Le 27/05/2021 à 21:25:40

Carole Duce

Très belle text felicitation

Le 27/05/2021 à 20:59:48

Mendiny joseph ????????bon bagay

bon bagay Mendiny joseph

Le 27/05/2021 à 20:50:20

Jemima

Bon bgy

Le 27/05/2021 à 20:30:58

Pierre Louis Vanel

Mendiny Joseph bon bagay????

Le 27/05/2021 à 20:23:17

Marvel

Sa e manman patnèm love pou ou, pandan map bay patnèm love lan map di manmanm bòn fèt e, a tt manmanm ki gen pou fête dimanch yo tou, jèn fi jèn gason bay manman nou love la respè pou ou zantray

Le 27/05/2021 à 20:18:08

Sophia Gabriel

Bon bagay bro

Le 27/05/2021 à 20:14:10

Sophia gabriel

Bon bagau

Le 27/05/2021 à 20:12:31

Slandou

J’adore ????

Le 27/05/2021 à 20:10:42

Philippi Biyline

Tre bel

Le 27/05/2021 à 20:06:56

Daphnee louis jean

Bèl travay

Le 27/05/2021 à 19:06:52

Stechelie Samedi

M vibre

Le 27/05/2021 à 18:36:51

Desravine Luce-Juana

J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi,félicitations

Le 27/05/2021 à 18:31:28

Desravine Luce-Juana

J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi

Le 27/05/2021 à 18:31:16

Desravine Luce-Juana

J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi

Le 27/05/2021 à 18:30:48

Desravine Luce-Juana

J'adore le texte,le style c waw,continue ainsi

Le 27/05/2021 à 18:30:42

Anne Marie Domerçant

Wow félicitations

Le 27/05/2021 à 18:04:26

Bellapierre cindy

J'aime

Le 27/05/2021 à 17:52:03

Jean Philippe Augutin

Yon trè bèl demach. Bèl tèks

Le 27/05/2021 à 15:44:50

Chawa photographe

Bon travay. Mèsi powèt

Le 27/05/2021 à 15:40:54

Zigo animateur

Bravo baz

Le 27/05/2021 à 15:37:48

Bianca Louis

J'adore le texte

Le 27/05/2021 à 15:08:09

Bianca Louis

Félicitations

Le 27/05/2021 à 15:04:51

Thely emmanuel

Manman

Le 27/05/2021 à 15:00:40

rené rose berline

felicitation mes amour

Le 27/05/2021 à 14:19:46

renè rose berline

ma mère restera la plus importante pour moi même si elle a été morte elle est la personne la plus importante. merveilleuse tout pour moi.

Le 27/05/2021 à 14:18:28

Joseph Lovemanie

Felisitasyon ❤️❤️❤️❤️

Le 27/05/2021 à 03:41:52

Arithson

Bravo fanmi

Le 27/05/2021 à 02:51:09

Arithson

Bravo fanmi

Le 27/05/2021 à 02:51:02

Lavilette

Bon Bagay

Le 27/05/2021 à 02:48:35

Poulard wismaylande

Wawww! Felisitasyon boo! Kontinye travay, manman w pap regrèt kel t travay di poul te fè edikasyonw

Le 27/05/2021 à 01:52:06

Christelle Pouloute

Trè bèl tèks!

Le 27/05/2021 à 01:47:09

Jckobad

Manman c prèv lanmou

Good job✌

Le 27/05/2021 à 01:09:25

Joseph Francklette

C’est un très beau texte ,félicitations a vous bro ????

Le 27/05/2021 à 00:52:38

Thoby

Ankouraje brh???????????????? nou GN yn point commun paske poésie se pasyn nou❤

Le 27/05/2021 à 00:45:59

Toussaint phara

Bravo

Le 27/05/2021 à 00:27:58

Josemie

Mw felisitew

Le 26/05/2021 à 22:01:52

Josemie

Mw felisitew

Le 26/05/2021 à 22:01:51

Bravo chère

Je vous félicite pour ce beau texte

Le 26/05/2021 à 21:31:36

Nore Fredlyn

Sa bon wi

Le 26/05/2021 à 21:24:02

Madjie

Wow! Ou enspirem , chapo ba Powèt ????????

Le 26/05/2021 à 21:04:58

RoudArtg80

Frèm travay la bon se youn nan pi bèl fason ou kapab onore manman'w man. Beau texte frère...

Le 26/05/2021 à 20:56:00

Micah

Kenbe la, bel teks

Le 26/05/2021 à 20:42:49

Joe Carlos Jean Charles

Bravo mon frère !

Le 26/05/2021 à 20:15:46

Norma Limontas

Se yon chedèv bel lèt sa ou ekri pou manman . Men tout manman an Ayiti wè tèt yo ladan l.
Ayibobo

Le 26/05/2021 à 20:11:52

Kevin

M ap prete nanm teks la pou m ekri youn pou manman m.

Le 26/05/2021 à 20:07:11

André Ngoah

Bien des choses à toi et bel hommage pour une maman

Le 26/05/2021 à 19:46:28

Ylma BAPTISTIN

Bravo Mendiny

Le 26/05/2021 à 19:07:43

Tella

Bon bagay ????????????

Le 26/05/2021 à 19:06:30

Kathie Oscar

Wow,
Sa se yon trè bèl tèks pou yon Manman sans parèy, yon fanm vanyan.
Tout sipò mwen al Jwenn ou Mendiny.
Felisitasyon deja nan gwo konkou sa.

Le 26/05/2021 à 18:39:03

Thibaudlove woodmia

I like ????????????

Le 26/05/2021 à 18:13:39

Reginald Senatus

Bon bagay

Le 26/05/2021 à 17:17:51

Baka Mi

Mendiny JosePh
L'art ryme

Le 26/05/2021 à 17:13:38

Baka Mi

Mendiny JosePh
L'art ryme

Le 26/05/2021 à 17:13:36

Baka Mi

Mendiny JosePh
L'art ryme

Le 26/05/2021 à 17:13:16

ISLANDA JEAN

Quel beau texte!!!!

Le 26/05/2021 à 16:51:12

Victor Helena

Mèsi manman.bon travay zantray

Le 26/05/2021 à 16:47:43

Jeff DESRAVINES

Bon travail

Le 26/05/2021 à 16:40:47

James boisile

Felicitacion mon frere

Le 26/05/2021 à 16:34:22

Jean Gardy ALTERO

Good job fanmi
Ou fè yon gwo bouy travay nan yon gwo bout tèks

Le 26/05/2021 à 16:25:44

VOK-RIME

Bon bagay broh

Le 26/05/2021 à 16:23:09

Ricardo Auguste

Sa bon wi. Nice.

Le 26/05/2021 à 16:14:24

Ernesto PIERRE

Monchè ekriti sa pa fèt an ven,, ki donk si m t ap korije m t ap bay 20/20,, misye s on bon EKRIVEN

Le 26/05/2021 à 16:07:42

Facile Joseph

Excellent travail !

Le 26/05/2021 à 15:46:50

Woodzor Similien

Yon très bèl teks, ki mete plis expresyon nan bouch mwen pou m pale ak manmi pa m' dimanch. Felisitasyon pou Otè a.

Le 26/05/2021 à 15:27:12

Rapha Avis

Bel text ak anpil fon ladanl anpil bel imaj mwen renmen sa fanmi kontinye konsa bon bagay broh

Le 26/05/2021 à 15:12:20

Pouchy

M renmen sa m ap li a, kenbe la zantray.

Le 26/05/2021 à 14:55:53

G Paul

Bèl tèks, kenbe la zantray.

Le 26/05/2021 à 14:54:36

LunnHaiti

Felisitasyon ,mrenmen sa mw li an

Le 26/05/2021 à 14:41:52

Paul Arthur Brutus

Toujou flote sou vag enspirasyon w toujou kite pasyonw gidew . ou vrè Powèt chapo ba gran frè

Le 26/05/2021 à 14:40:23

Voltaire shamaïka

Li bel anpil Djous manman enpotan anpil fo nou ba yo love

Le 26/05/2021 à 14:22:21

Harnin Iragi wnes

Tu es meilleur mon grand, j'aime bien tes lettres

Le 26/05/2021 à 11:00:45

Fatal Stéphanie Guirlaine

Bel teks bon bgay Mendiny kenbe la kontinye bay manmiw lanmou kontinye travay tj pou fe kel lontan????????????????????????????

Le 26/05/2021 à 10:54:03

Oralus

Bravo bro

Le 26/05/2021 à 03:24:50

Derbiçiç

Felisitasyon ????????

Le 26/05/2021 à 03:00:42

Rosalineda tertulien

Super texte

Le 26/05/2021 à 02:48:54

Gracia Bianka

Mwen byen kontan. E m felisite angoumanw nan teks la.

Le 26/05/2021 à 02:30:53

Alabré wisemitte

Felisitasyon frero,tèks la vrèman bèl. Mw swetew siksè

Le 26/05/2021 à 02:23:26

Brutus peter clarens

Good job's man

Le 26/05/2021 à 02:09:54

Brutus peter clarens

Good job's man

Le 26/05/2021 à 02:09:42

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:42

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:36

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:35

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:30

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:30

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:27

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:27

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:25

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:16

Johannne Schainna Jean

Bon travail cher !! C' est un très beau texte

Le 26/05/2021 à 01:57:11

Sainlus Mélicia

Bon bagay powèt pa m !!!

Le 26/05/2021 à 01:29:39

Ruth Dulorier

Waw ???? félicitations ????

Le 26/05/2021 à 01:28:37

Kelly Bernard

Slt

Le 26/05/2021 à 01:26:21

Blaise Fernandez

Bravo patnem

Le 26/05/2021 à 01:01:56

Bicken

Bravo Larim

Le 26/05/2021 à 00:51:13

Daphcar Daphy Joseph

Toutes mes félicitations????????très beau texte.
#succes.

Le 26/05/2021 à 00:48:11

Petit

Bravo baz

Le 26/05/2021 à 00:39:03

Floraflora

Good job.....

Le 26/05/2021 à 00:37:02

Marie Ange.

Félicitations mon ami

Le 26/05/2021 à 00:34:10

Fatal Stéphanie Guirlaine

Good job????????????????????????????????????????????????????????

Le 26/05/2021 à 00:19:28

Carina

Sa maché wii bel teks babym

Le 25/05/2021 à 23:34:13

Sly Milli

--Long vi a tout manman sou latè!
--Yo merite wè zetwal nou k ap briye.
--Fòs ak kouraj a tout gèryè sa yo!

Le 25/05/2021 à 22:36:31

Mariusca Alphonse

Mwen kwè nan ou L'art Mendiny
Kontinye vanse pou jouk ou jwenn bout rev la.

Le 25/05/2021 à 21:58:48

Mariusca Alphonse

Mwen kwè nan ou L'art Mendiny
Kontinye vanse pou jouk ou jwenn bout rev la.

Le 25/05/2021 à 21:58:41

Mariusca Alphonse

Mwen kwè nan ou L'art Mendiny
Kontinye vanse pou jouk ou jwenn bout rev la.

Le 25/05/2021 à 21:58:26

Carine

Bèl tèks

Le 25/05/2021 à 20:52:18

très belle texte bro

Très belle texte bro

Le 25/05/2021 à 20:45:37

Thierry Gaspard

Très teks man !!!! Bernadette dwe fier de bout gason sa kel ediké a ????????

Le 25/05/2021 à 20:25:55

Quis Queya

????????????

Le 25/05/2021 à 20:08:25

Selmy

Gwo bout tèks wi popo

Le 25/05/2021 à 19:27:45

audrey

????????????????

Le 25/05/2021 à 19:06:59

Claudy Mars

Bèl tèks!

Le 25/05/2021 à 17:53:28

Dadoue noel

Nou fyé ou manman

Le 25/05/2021 à 17:49:57

Clona Anne Berthulie Medjine

Waaaaaawwww,bon travail chr

Le 25/05/2021 à 17:49:22

Clona Anne Berthulie Medjine

Waaaaaawwww,bon travail chr

Le 25/05/2021 à 17:48:49

Herline

Magnifique

Le 25/05/2021 à 17:28:45

Ternisé Marie Cassandre

Félicitations

Le 25/05/2021 à 17:06:54

Alcindor junior

Baz Pam kenbe la

Le 25/05/2021 à 15:43:24

Alcindor junior

Baz Pam kenbe la

Le 25/05/2021 à 15:43:13

sajuste frandly

Bel tex bon bagay mon porte

Le 25/05/2021 à 15:09:21

saint juste Dave

Bon travail camarade succès

Le 25/05/2021 à 15:07:31

André Wagner

Bon travay. Mw vote pou wou

Le 25/05/2021 à 15:05:40

Jeune Marthe carmelle

Toutes mes félicitations chr

Le 25/05/2021 à 14:41:57

Loy

Felicitation

Le 25/05/2021 à 14:23:39

Maherline

Bravo zanmi m, ann kontinye ekri pou n ekziste

Le 25/05/2021 à 13:47:13

Angelore Stephania Brunot

Bon travail. Manman se yon fanm vanyan

Le 25/05/2021 à 13:24:36

Colby

Dope!!!????

Le 25/05/2021 à 12:21:55

Harnin Iragi wnes

L’amour de nos mère pour nous c'est un grand trésor dont certains ne découvrent qu’après la mort leurs mères . Moi je ne sais pas toujours comment te le dire: J'aime beaucoup ma maman, Maman c'est comme le soleil qui ne s’arrête jamais de briller.
Tu es un génie MENDINY JOSEPH tu me donne tant de courage d'aimer plus ma maman

Le 25/05/2021 à 11:30:48

Phalove beaucéjour

Bravo Mendiny

Le 25/05/2021 à 11:30:21

Normil Dieudemica

God job boo

Le 25/05/2021 à 05:04:37

Milien ismayline

Bn Travay kenbe la

Le 25/05/2021 à 05:03:30

Ismayline milien

Felisitasyn boo

Le 25/05/2021 à 05:02:21

Maude

Konpliman Mendiny! Bon travay! Kenbe la.

Le 25/05/2021 à 04:40:34

Asrica

Manman se poto mitan.

Le 25/05/2021 à 04:39:33

Pretty vanie Alexandre jean

kontinye knsa Baby

Le 25/05/2021 à 03:58:04

Pretty vanie Alexandre jean

Wawww Ala belle

Le 25/05/2021 à 03:56:50

li belle anpli wi

Menn vorte

Le 25/05/2021 à 03:50:30

Polycarpe Jeefnie

Un très beau texte ????Félicitations!

Le 25/05/2021 à 03:17:55

Ginel

Kontinye konsa kamarad

Le 25/05/2021 à 03:12:16

Antoine

Bon bogay bro

Le 25/05/2021 à 02:38:31

Cherestal sonia

Kouraj pou ou bb bndye ap toujou gidew nn tout sa wap fe yo konpliman pou bn travay sa chr

Le 25/05/2021 à 02:16:48

Cherestal sonia

Kouraj pou ou bb bndye ap toujou gidew nn tout sa wap fe yo konpliman pou bn travay sa chr

Le 25/05/2021 à 02:16:47

Faloma

Bon travay broh kenbe la big, bél téks????félicitations????????????????????

Le 25/05/2021 à 02:06:22

Guillaume Marie Lynda

Bravo Mendiny Joseph! Très beau texte!

Le 25/05/2021 à 01:58:17

Mackenson Jean

C'est un très beau texte je vous invite grandement à l'apprécier

Le 25/05/2021 à 00:29:18

DjDife

Formidable freo????????✊✊✊

Le 25/05/2021 à 00:25:03

M. Romain

Superbe !

Le 25/05/2021 à 00:24:31

DjDife

Formidable freo ????????✊✊✊

Le 25/05/2021 à 00:22:35

Wilson

Bon bagay zanmim

Le 25/05/2021 à 00:16:10

Vero

Bon travay

Le 25/05/2021 à 00:01:52

Abeïda

Bravo powèt

Le 24/05/2021 à 23:59:06

Housman kenley

Très belle ????????????????

Le 24/05/2021 à 23:51:31

Housman kenley

Bravo

Le 24/05/2021 à 23:50:44

Evens

Beavo

Le 24/05/2021 à 23:40:44

Rodelair

Bon bagay kenbe la

Le 24/05/2021 à 21:21:15

Rodelair

Bon bagay kenbe la

Le 24/05/2021 à 21:21:15

Joda La Battante

Bon bagay
Domaj m pa gen ti poupouloup

Le 24/05/2021 à 20:01:12

Cassandra lapacry

Felisitasyon Mendiny Joseph

Le 24/05/2021 à 19:30:32

Chelna julmiste

Wawww

Le 24/05/2021 à 19:22:10

St juste sophonie

Félicitation L'art-Rime Mendiny Joseph kontinye travail ke bondye protejew nan bel bgy wap fe a

Le 24/05/2021 à 18:58:47

Wisline Theissaint

Anpil bèl pawòl,kenbe rèd pa moli

Le 24/05/2021 à 18:58:28

SURIN Lovenel

Bèl tèks

Le 24/05/2021 à 18:54:31

Adrien Boyer

Bon bagay Atis........

Le 24/05/2021 à 18:45:29

Richardson Boursiquot

Mw renmen kontni an epi teks la vreman bèl Felicitation Zanmi m

Le 24/05/2021 à 18:42:26

Rosa

Felicitation ????????

Le 24/05/2021 à 18:26:40

Rosalineda

Super

Le 24/05/2021 à 18:02:21

Anilia Belcilien

Bon travay gason

Le 24/05/2021 à 17:43:10

JC the simple Boy

Bèl bagayyy zantrayyyy

Le 24/05/2021 à 17:26:34

Djinika Toussaint

Bravo

Le 24/05/2021 à 16:29:22

Rossi Jacques Casimir

Ewa kontinye batay zanmitay.

Le 24/05/2021 à 16:25:02

Stinfil Chambrie

Felisitasyon trè bèl tèks

Le 24/05/2021 à 16:21:07

Stinfil Chambrie

Felisitasyon trè bèl tèks

Le 24/05/2021 à 16:21:06

Atoine jn loubert

Bagay serye L'Art_Rime

Le 24/05/2021 à 15:56:37

Eberline

Kembe la !

Le 24/05/2021 à 15:49:21

Mackenson Bijou

Bravo Mendiny Joseph alyas L'art Rime, mwen swetew siksè baz

Le 24/05/2021 à 15:48:22

Mackenson Bijou

Bravo Mendiny Joseph alyas L'art Rime, mwen swetew siksè baz

Le 24/05/2021 à 15:48:16

Paraison Alexandra Paul

Bon travail

Le 24/05/2021 à 15:32:52

Hilaire

Toutes mes félicitations

Le 24/05/2021 à 15:29:10

JC the simple Boy

Bèl bagay frero
Bal lanmou

Le 24/05/2021 à 15:09:19

Patricia Dimanche

Continúe ainsi

Le 24/05/2021 à 15:00:16

NayooNaelle

Félicitation l'Art-Rime

Le 24/05/2021 à 14:58:53

NayouNaëlle

Félicitation cher

Le 24/05/2021 à 14:57:42

Emmanuellacajour

Waaw bon bagay zanmim mfelisitew

Le 24/05/2021 à 14:38:14

Samuel Clermont

Monchè ou konn pozisyon m sou kesyon lèt ou yo dja.......fonse konplotay

Le 24/05/2021 à 14:18:53

Fenso tha best

L Art rime le meilleur

Le 24/05/2021 à 13:33:21

Fenso tha best

L Art rime le meilleur

Le 24/05/2021 à 13:33:07

Henry Ruth shamma

Bel Tex travail pi du wap rive lwen

Le 24/05/2021 à 12:19:21

Tetgrenn

Pi bel ke ou pa genyen , kontinye zanmitay

Le 24/05/2021 à 11:39:41

Mariline Pierre louis

Bòn fèt e bon Kouraj ak tout manman nan peyi dayiti ki telman soufri pou nou ❤️ Rip manmi mpap ka bliyew rèn ????????

Le 24/05/2021 à 03:44:01

Carl

Super text ... Vraiment

Le 24/05/2021 à 03:37:40

Augustin jamesley

Sa vreman red broh kenbe la wi wi broh

Le 24/05/2021 à 02:47:28

Desir boitley

Baz bon bagay baz teks lan vraiment frasem baz kenbe la baz pm ...mwen renmen l anpil bro....

Le 24/05/2021 à 01:54:48

Louby

Très beau texte je vous invite à le lire vous ne regretterez pas du tou

Le 24/05/2021 à 01:53:53

Bootros sendo

Super!!

Le 24/05/2021 à 01:38:07

Rochebrun Jonathan.

Oh mon Dieu, comme ç'est beau et me fait penser à ma princesse-mère. du love

Le 24/05/2021 à 01:34:05

Mes félicitations

Mes félicitations

Le 24/05/2021 à 01:28:43

James-c

Congratulation brh????

Le 24/05/2021 à 00:58:33

Angie Jean Charles

Félicitations boo continue ainsi ????????

Le 24/05/2021 à 00:52:45

Angie

Félicitations boo continue ainsi ????????

Le 24/05/2021 à 00:51:20

Castil Cassandra

Très beau texte toutes mes félicitations !..

Le 24/05/2021 à 00:42:59

Jahkizz

Felicitaciones L’art rime

Le 24/05/2021 à 00:23:38

Guersondy

Bon bagay baz

Le 24/05/2021 à 00:13:10

Saintus Stéphanie

Bravo très bon travail

Le 23/05/2021 à 23:05:15

Jocelyn

Bon travay

Le 23/05/2021 à 22:56:11

Guerby

Bel bgay

Le 23/05/2021 à 22:36:16

Jean Luck

Bravo , bon pwodui atistik

Le 23/05/2021 à 22:16:05

Jean Luck

Bravo , bon pwodui atistik

Le 23/05/2021 à 22:16:01

Papy

Bravo baz

Le 23/05/2021 à 19:23:24

Bertho

Bon bagay

Le 23/05/2021 à 19:01:02

Bertho

Bon bagay

Le 23/05/2021 à 19:01:01

Bertho

Bon bagay

Le 23/05/2021 à 19:01:01

LIZAIRE

Great

Le 23/05/2021 à 18:27:27

Gandy

Bon bagay

Le 23/05/2021 à 18:27:01

Zakari

Bèl tèks

Le 23/05/2021 à 18:15:21

Castil jean Bastien

Bon bagay patnèm kenbe la.

Le 23/05/2021 à 18:11:03

Schneider

Bravo

Le 23/05/2021 à 17:56:15

Marc

Bravo , kenbela

Le 23/05/2021 à 17:47:14

Michel

bravo

Le 23/05/2021 à 17:41:10

Poupouch

Tèks la gen gou poul. Bòn fèt ak tout manman

Le 23/05/2021 à 17:33:30

Gilot Ricardy

Super

Le 23/05/2021 à 17:14:46

Porcenat Lourdemie

Bravo Mendy

Le 23/05/2021 à 16:37:16

Eliezaire

Bon travail frem

Le 23/05/2021 à 16:12:16

klarens

Bravo fr pam....bel travy

Le 23/05/2021 à 16:10:50

Promoteur mio

Beau text bro ????????

Le 23/05/2021 à 16:10:11

Sherlyne Germain

Talent confirmé! Beau texte très profond. Félicitations!

Le 23/05/2021 à 16:06:11

Leyou

Bravo bravo Larim

Le 23/05/2021 à 16:01:13

Rosedanie

Se byen

Le 23/05/2021 à 15:44:07

Estefani

Tèks la dous. Mesè anpil

Le 23/05/2021 à 15:36:04

Madame9.0

Je vote

Le 23/05/2021 à 15:25:55

Patricia

Ou se yon gwo ekriven epistolè. Se yon jan literie ki prèske mouri. Pou Ayiti menm li pa twò itilize nan literati Ayisyen an. Mesi paske w ap reveye jan literè sa lakay nou.

Le 23/05/2021 à 14:35:52

Je vote pour lui

Je vote pour lui

Le 23/05/2021 à 14:32:50

Sherley

Gwot bout paròl mw renmen sa ????????????????

Le 23/05/2021 à 13:51:23

Joseph sherley

M

Le 23/05/2021 à 13:47:51

Miley Landy Saint-fort

Trè bo tèks

Le 23/05/2021 à 12:41:00

Deejaydade

Bèl tèks

Le 23/05/2021 à 12:03:39

Malaïka Lamarre

Ewa, ewa!!!! M edifye

Le 23/05/2021 à 11:51:22

Stanley Bigord

Wow

Le 23/05/2021 à 11:07:40

Moïse Sthaichenar

Yon trè bèl tèks

Le 23/05/2021 à 04:10:55

Yslande myrthil

Felicitation ????????

Le 23/05/2021 à 03:32:07

Jean Baptiste Esaus

Félicitations

Le 23/05/2021 à 02:52:03

Charles Barboo

Bèl bgy boo felisitasyon

Le 23/05/2021 à 02:49:50

Morney Medear (kenmpès)

Kitem diw se menm teks sa mpral utilize poum di bout manmanm bòn fèt.
Non bgy têt flute????

Le 23/05/2021 à 02:44:13

Boud-Art

Sa se frè m ! M pa swete w plis ke sa w merite a zanmitay.
"Boud-Art"

Le 23/05/2021 à 02:41:56

Medear morney (kenmpès)

Yon larouze bonsans selman BONDYE mete nan tèt yn jenn nonm
Kilakoz li ka ekri manmanl bonjan lèt sa.
Kitwm diwmw a
Yn bon jan kout kreyon

Le 23/05/2021 à 02:39:39

Keycia Sabrina Aimé

J'ai toujours su que tu étais excellent mais là franchement tu as dépassé mes attentes.Felicitations!

Le 23/05/2021 à 02:30:49

Peter CÉNAS

Bon bagay ! Felisitasyon powèt.

Le 23/05/2021 à 02:02:18

Joseph Sleed

Félicitation frérot

Le 23/05/2021 à 01:20:32

Sly Clde

Bravo bb!

Le 23/05/2021 à 01:10:30

Néolane

C cool????

Le 23/05/2021 à 00:55:44

Francesca

Feliçitation,Good job poète la

Le 23/05/2021 à 00:55:43

Veeyou

Waw text lan touchant

Le 23/05/2021 à 00:52:23

Piskilin

En portent

Le 23/05/2021 à 00:47:41

Jessi desire

Bon bgy bby ????????

Le 23/05/2021 à 00:47:10

Jessi desire

Bon bgy bby ????????

Le 23/05/2021 à 00:47:10

Bernide

Bravo ,

Le 23/05/2021 à 00:40:25

Constant pierre richstd

Bon bagay bro

Le 23/05/2021 à 00:27:25

Naisha Guillaume

Konpliman

Le 23/05/2021 à 00:18:43

Kinser cadet

Très touchant mon frère

Le 22/05/2021 à 23:59:34

Manu

Wawww

Le 22/05/2021 à 23:46:40

Jhon Marly jeudy

Bon travay 10/10

Le 22/05/2021 à 23:44:23

Dayoo

Bravo cher ami

Le 22/05/2021 à 23:40:00

Kerby vilma

Bravo frè

Le 22/05/2021 à 23:29:32

Rachelle Dufort

???????????? c beau

Le 22/05/2021 à 23:18:02

EUGÈNE

felisitasyon kontinye travay

Le 22/05/2021 à 23:15:25

Clairismé Esaïe

Bon travail broh ????????????????????

Le 22/05/2021 à 23:13:26

Clairismé Esaïe

Bon travail broh ????????????????????

Le 22/05/2021 à 23:12:52

Stender

Kontinye konsa broh ou gen Yon rèv

Le 22/05/2021 à 23:09:04

ATUS JEHIEL

Felicitation!!

Le 22/05/2021 à 23:07:07

Richard

Félicitations Mendiny

Le 22/05/2021 à 22:58:25

Agar Christie

Bravo bravo

Le 22/05/2021 à 22:44:12

Junior Celestin

Parol li change view li bow plus maturite❤❤❤

Le 22/05/2021 à 21:42:02

brunet

trè bèl powèm,felisitasyon l'art rime

Le 22/05/2021 à 21:40:21

Nadoo????

On mòso manman vo plis ke lò????!!!

Le 22/05/2021 à 21:09:29

Nadoo????

On mòso manman vo plis ke lò????!!!

Le 22/05/2021 à 21:09:21

Guirlene Joseph

Bravo tres excellent travail Mendiny. Richesse wowwwwww Haïti cap gaspille

Le 22/05/2021 à 21:01:34

Davidson

Excellent!!!

Le 22/05/2021 à 20:49:43

Tatyana victor

Bon bagay ekriven. Pam

Le 22/05/2021 à 20:35:36

Jean Louis

Bon bagay freo

Le 22/05/2021 à 20:29:01

Noberta Eugène

Bèl tèks

Le 22/05/2021 à 20:09:22

Renata joseph

Bell

Le 22/05/2021 à 19:36:57

Anderson

Mwen fèsa notaria

Le 22/05/2021 à 19:27:03

Billy Doré

Bèl tèks

Le 22/05/2021 à 19:23:59

Mr VMK

Émouvante

Le 22/05/2021 à 19:21:08

César Wilny

Mendiny Joseph

Le 22/05/2021 à 19:08:40

César Wilny

L'art-Rime

Le 22/05/2021 à 19:07:59

Kerline

Yon lèt powetik,
Bravo

Le 22/05/2021 à 18:58:44

bobbypaul

tres beau texte !!!

Le 22/05/2021 à 18:58:23

bobbypaul

tres beau texte !!!

Le 22/05/2021 à 18:58:23

Jean Gregory Floriyo

Anpil nanm nan tèks la bravo kanmarad

Le 22/05/2021 à 18:52:52

Voltaire spontiny

Ochan pou ou powèt

Le 22/05/2021 à 18:52:37

Woodly

Bel teks

Le 22/05/2021 à 18:38:03

CIGENE Stania

Tèks la.bel anpil bn travay

Le 22/05/2021 à 18:18:33

Kenson Lubin

Respè pou ou. Bèl kout plim

Le 22/05/2021 à 18:15:05

Louicile jean

Mw swete wou genyen konkou sa frèm

Le 22/05/2021 à 18:07:01

Vanessa jean

Mwen remen travay pozitif

Le 22/05/2021 à 18:05:45

Louinel dorilas

Kenbe la freo

Le 22/05/2021 à 18:04:45

Jacques jean

Bon travay zantray

Le 22/05/2021 à 18:04:09

Valcin juste

Konpliman

Le 22/05/2021 à 18:03:08

Brutus Jean Maxon

Wowww c joli sa bb

Le 22/05/2021 à 17:56:58

Djefte juste

Travay serye kouraj ak pasyans toujou fè bonè aprè despwa la sosyete men pa bliye apre linyorans se kwasans epi tou se nan dezòd yo mete lòd si fatra pat egziste nou pa tap konn si la pwòpte egzite

Le 22/05/2021 à 17:56:12

Ketou

Amazing job ????.

Le 22/05/2021 à 17:54:22

Destina Estime

Felisitasyon chanpyon

Le 22/05/2021 à 17:47:50

Johanne

Good Job Mendiny

Le 22/05/2021 à 17:40:26

Jose Adjahi Dethan

Bon travay cherim lan

Le 22/05/2021 à 17:40:22

Dieunet PASTEUR

Bon bagay L'Art-Rime????????????

Le 22/05/2021 à 17:34:54

Rodeline Cinéas Daré

Woawww!!! Gadonw kout plim????❤️

Le 22/05/2021 à 17:31:26

Bazile

J'adore ce texte

Le 22/05/2021 à 17:25:44

Hilaire Argousto

Un très beau texte !

Le 22/05/2021 à 17:24:20

Kens valdema

Good kenbe la tèks la bèl anpil

Le 22/05/2021 à 16:53:44

Sandy

Bel kout plim

Le 22/05/2021 à 16:47:29

Orpheka Dorval Moselus

Good

Le 22/05/2021 à 16:29:25

Jean edouard

Tèt ba wi fre

Le 22/05/2021 à 16:26:18

Bèl kout plim ak tout plimaj...

Bon travail Dou'Z !

Le 22/05/2021 à 16:05:42

Kesnel

Super !!!

Le 22/05/2021 à 16:01:48

❤️

Dahana

Le 22/05/2021 à 15:53:32

Peterson

Depi lontan mkonnenw gen bel kout plim. Se toujour Yon plezi pou mw , poum ap li texte ou yo ???????????????? Yon moso Manman pagen prix ????????????

Le 22/05/2021 à 15:47:21

Jeudi

ewa

Le 22/05/2021 à 15:34:36

Christ

Wow ????loveeeeeeeee????

Le 22/05/2021 à 15:28:13

JeanBa

Compliments

Le 22/05/2021 à 15:21:22

Zienilande Jerome

J'ai aimé,bravo chou????????????

Le 22/05/2021 à 15:19:24

Flor guerrero

Bon bagay,bon travay ????????????????

Le 22/05/2021 à 15:15:30

Noradia JANVIER

Onè ak respè pou tout manman
Yon tèks ki chaje vi ak lanmou
ONE LOVE ????!!!!!

Le 22/05/2021 à 15:12:56

Kenelo

Anpil bel mon bro

Le 22/05/2021 à 15:10:32

Catia

Bon bagay ❤️

Le 22/05/2021 à 15:10:28

Jerome kymi

Bn bagay zantray

Le 22/05/2021 à 15:09:38

Catia

????????❤️❤️

Le 22/05/2021 à 15:09:01

Anel juste

Bon travay zantray

Le 22/05/2021 à 15:08:48

Vers Rimés

Bout bagay wi freo

Le 22/05/2021 à 15:04:14

Wigens Dupiche

Bon bagay !

Le 22/05/2021 à 15:02:21